Het diakenambt: een 
 dubbele opdracht 

“Waartoe zeer goed is, dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord Gods, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen.”

Beste diaken,

 In uw ambt krijgt u te maken met veel verschillende vragen, zorgen en doelgroepen. Geen eenvoudig takenpakket, wel één van grote betekenis. De deputaatschappen Bijzondere Noden en DMZ brengen diakenen uit het hele land graag bij elkaar om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over de betekenis en praktijk van het diakenambt.
 
In 2019 stonden we met diakenen uit het hele land stil bij de onderschatte roeping van het diakenambt. Op de Landelijke Diakendag 2022 willen we ons bezinnen op de opdracht die diakenen bij hun bevestiging meekrijgen: “… de uiterlijke gift, maar ook troostelijke redenen …”
 
Het diakenambt: een dubbele opdracht! 
Zien we u op 16 september D.V?

Wanneer?

Vrijdag 16 september 2022
16.00 – 21.30 uur

Waar?

Bethelkerk,  Ger. Gem. Tricht-Geldermalsen
(Laan van Leeuwenstein 10 te Geldermalsen)

Wie?

Diakenen en andere  ambtsdragers

Wat?

Bezinnende lezing, verdiepende workshops, waardevolle ontmoeting

Programma

Opening
dhr. J. de Deugd

Workshopronde 1
Het diaconale takenpakket

Maaltijd
 Aanvang 17.30 uur

Hoofdlezing
ds. J.B. Huisman: ‘Het diakenambt: een dubbele opdracht’.

Workshopronde 2
Het diaconale takenpakket 

Nevenlezing
Diaconaat in de zusterkerken

Workshops

Het diaconale takenpakket

Als een huis

Als een huis

Een huwelijk is als een huis. Het is prachtig ontworpen; God Zelf heeft het huwelijk ingesteld. Maar het moet onderhouden worden, anders komt er groot verval. In dit huis wonen verschillende mensen. Dat vraagt om aandacht voor deze verschillende bewoners. Wat kunt u doen om deze huizen te onderhouden en de bewoners aandacht te geven? In deze workshop denken we met elkaar na over de waarde van het huwelijk, het onderhoud en de investeringen die mogelijk zijn en de zorg die u als diaken kunt bieden aan gehuwden.

Hennie Zwanenburg

Beginnend ambtsdrager

Beginnend ambtsdrager

Pas diaken geworden, en dan? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat is belangrijk en nuttig om te weten? In deze workshop wordt kennis en ervaringen gedeeld door en voor beginnende ambtsdragers.

Fijke Mulder

Diaconaat zonder einde?

Diaconaat zonder einde?

Kwetsbare mensen hebben diaconale ondersteuning nodig. Maar ga je daar oneindig mee door?
Hoe kun je als diaconie mensen helpen om weer zonder externe (financiële) hulp verder te gaan?.

Jan Drost

Diaconaat zonder geld

Diaconaat zonder geld

Diaconaat wordt vaak geassocieerd met het geven van geld. In diaconaat gaat het echter allereerst om de relatie.
Bert de Wit deelt vanuit de praktijk in Guinee de lessen die hij leerde en past die toe voor diakenen in Nederland.

Bert de Wit

Het diaconale gesprek

Het diaconale gesprek

Hoe voer je een diaconaal gesprek? Hoe ontstaat er vertrouwen, zodat het een open gesprek wordt en alle zorgen eerlijk op tafel komen? Respectvol doorvragen, hoe doe je dat?Steef Post, Bram ter Harmsel

Lid van de kerkenraad

Lid van de kerkenraad

U maakt als diaken deel uit van de kerkenraad. Wat betekent dit voor uw bevoegdheden en verantwoordelijkheden? En wat als u op huisbezoek gaat of zelfs catechisatie geeft en dus als ‘hulpouderling’ functioneert? Wat is de positie van de diaken volgens de kerkorde?

ds. P. Mulder

Op huisbezoek

Op huisbezoek

De rol van een diaken op huisbezoek

Hans de Deugd

Op bezoek bij kwetsbaren

Op bezoek bij kwetsbaren

Bezoek aan kwetsbaren in de gemeente, zoals zieken, ouderen en eenzamen, wordt vaak verricht door een ouderling. Maar is zorg voor de kwetsbare naaste niet allereerst een taak van de diaken? Hoe kan een diaken met troostelijke redenen naast hen staan?

Ds. A.A. Brugge, Leo Huisman

Pastoraal werk bij psychische ziekten

Pastoraal werk bij psychische ziekten

Wat kunnen diakenen doen om pastorale zorg mogelijk te maken? Welke signaalfunctie vervullen diakenen? Hoe is psychische ziekte te herkennen? Andersom: wat kunnen diakenen leren van de praktijk van pastoraal werk onder psychisch zieken? Wat is het voordeel van een gespecialiseerd pastoraal werker op dit vlak?

Kasper Nipius 

 

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Juist nu weer actueel. Hoe krijg je inzicht in schuldenproblematiek? Wat zijn de oorzaken en hoe doorbreek je de patronen? Voorkomen is beter dan genezen, wat betekent dat concreet?

 

J.A. van Voorden

Zorgdragen voor jongeren

Zorgdragen voor jongeren

Ook in de Gereformeerde Gemeenten komen (extreme) gedragsproblemen steeds vaker voor bij jongeren. Hoe kun je deze jongeren en de gezinnen waar ze uit komen ondersteunen en opvangen vanuit de eigen identiteit?

Hendrik-Jan Colijn

De workshops zijn ook echt workshops. Deelnemers (maximaal 20) gaan actief met elkaar aan de slag aan de hand van het thema. De insteek van iedere workshop is niet het informeren over het eigen werk van een deputaatschap, maar is gericht op het overbrengen van lessen uit de praktijk die de diaken in zijn eigen gemeente kan toepassen. Bij inschrijving moet men ook voorkeur voor workshops doorgeven. De workshops die minder gekozen worden kunnen dan afvallen.

Workshops en sprekers onder voorbehoud.